Účetnictví (Účetní služby)

 

Účetní služby lze produktivně zajistit externí účetní firmou. Externí účetní může být optimální řešení účetnictví přesně na míru právě pro Vás dle Vašich potřeb a požadavků.
Zmocnění a smlouvy, na základě kterých přebíráme klientovy povinnosti vůči orgánům státní správy, umožňují, abychom z něj sňali i břemeno časově, technicky i odborně náročné komunikace s finančními úřady a orgány sociálního a zdravotního pojištění. Smluvní záruka přitom není nijak omezená a vytváří klientům lepší prostor pro budování prosperujícího podniku.Získejte čas na svůj úspěch

Být úspěšný, znamená plně se věnovat svému oboru, svým odběratelům a zákazníkům. Soustřeďte se na to, co umíte a starosti o účetnictví přenechejte nám.
Účetní služby poskytujeme ve všech daňových kancelářích. Tým kvalifikovaných účetních, špičková technika a široké zázemí daňových poradců umožňuje zvládnout účetnictví pro drobné podnikatele, pro středně velké společnosti až po velké podniky.
Standardně používáme vyspělý a komfortní účetní systém POHODA. Účetní klienty zvyklé na jiný software však zásadně nenutíme ke změně systému, jsme schopni a ochotni pracovat v prostředí, které vyhovuje vám a na které jste zvyklí.

Staneme se

 • Vaším účetním, schopným v souladu se všemi předpisy a se zárukou vysokého pojištění vést Vaše účetnictví.
 • Vaším ekonomem, který pro Vás převede řeč čísel do srozumitelnějších pojmů a připraví pro Vás návrhy dalších postupů.
 • Manažerem vaší informační soustavy, který vám pomůže zorganizovat oběh dokladů a vypracovat nezbytné směrnice
 • Vaším pomocníkem při zpracování podnikatelského záměru a získání finančních prostředků.
 • Vaším rádcem, který za Vás bude sledovat spletitý vývoj zákonů a jejich novel a včas Vás upozorní na nová rizika a nové možnosti.
 • Vaším strážcem, který upozorní na rozevírající se ekonomické či daňově-právní pasti.
 • Vaší pravou rukou při jednání s finančním úřadem.

 

Většina klientů, kterým vedeme účetní a mzdové agendy nám zůstává věrná dlouhá léta. Velmi si toho vážíme a považujeme to za nejdůležitější referenci pro další zájemce o naše služby. Pro účetní služby užíváme osvědčené vyspělé programové vybavení, které rozšiřujeme o vlastní programové produkty. Díky tomu našim klientům můžeme nabídnout mimořádný komfort a funkcionalitu.

Výhody využití externího zpracování účetní agendy

 • Úspora - minimalizace administrativních pracovníků přináší úspory na mzdách, dovolených a nemocenských, snížení prostředků nutných na doškolování, profesní vzdělávání a SW a HW vybavení
 • Odbornost - záruka proškolených a v dané problematice zkušených pracovníků, kteří mohou navíc své nabyté znalosti sdílet s ostatními kolegy a vyloučení vlivu fluktuace zaměstnanců.
 • Finanční zodpovědnost za chyby v účetnictví - pokud škodu způsobí vlastní zaměstnanec, lze částečnou náhradu získat dle zákona o mzdě. Pokud škodu způsobíme my, jsme na tuto událost pojištěni na odpovědnost za škodu, která by klientovi mohla vzniknout v souvislosti s účetnictvím a s daňovým, účetním a ekonomickým poradenstvím odpovědnostní pojistkou a vzniklou škodu bez problémů nahradí v plné výši.
 • Spolupráce s externí firmou při vedení účetnictví je tedy jediný možný způsob, jak převést finanční zodpovědnost za chyby v účetnictví z podnikatele na jiný subjekt..
 • Usměrnění hospodaření firmy v souvislosti s daňovými povinnostmi. Při zpracování vašeho účetnictví naší společností rovněž nebude docházet k výpadkům způsobených nemocí, dovolenou, neznalostí, neodborností nebo fluktuací zaměstnanců.
 • Bezpečnost - v případě kontrol účetní a mzdové agendy státními organizacemi je odpovědnost přenesena do naší zodpovědnosti, na kterou máme uzavřeno pojištění odpovědnosti pro případ pochybení při zpracování dané agendy.
 • Ochrana informací - znamená prevenci možného zneužití interních dat zaměstnanci.
 • Odstranění byrokratické bariéry - zastoupí Vás plně na základě plné moci při jednání s úřady včetně kontrol, což Vám přináší bezpečný odstup při jednání s úřady.

 

V nejvyspělejší podobě využíváme informační technologie v systému účetnictví online.


Po celou dobu poskytování účetních služeb jsme našim klientům nezpůsobili žádnou škodu, přesto si dovolujeme upozornit na poskytované záruky a na naše pojištění odpovědnosti za škodu.

Záruky

Podle zákona o účetnictví se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví ani v případě, pověří-li tím někoho jiného. Smluvně se však zavazujeme odpovídat klientovi

 • za škodu, způsobenou nesprávným nebo neúplným vedením účetnictví z předložených podkladů klienta, odpovídat klientovi za kvalitní provedení dohodnutých prací,
 • za případné škody způsobené klientovi na základě doporučení v rozporu s platnými zákony a předpisy,
 • za škodu na věcech převzatých od klienta k zařízení záležitostí a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob.

 

Přebíráme odpovědnost za Vaše účetnictví i v případě, že námi prověřená účetní, zaměstnanec naší společnosti, pracuje ve Vaší firmě pouze pro Vás, stejně jako Váš zaměstnanec.
Přebíráme odpovědnost za Vaše účetnictví i v případě účetního poradenství.

Náhrada škody

Prohlašujeme, že jsme ve smyslu § 8 odst. 9 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, pojištěn prostřednictvím daňového poradce na odpovědnost za škodu, která by klientovi mohla vzniknout v souvislosti s účetnictvím a s daňovým, účetním a ekonomickým poradenstvím a budeme takto pojištěni po celou dobu sjednané zakázky. Výše pojistné částky je sjednána mezi Poradcem a pojišťovnou a zavazujeme se, že bude po celou dobu trvání smluvního vztahu pojištěn s limitem výše škody nejméně 5 000 000 Kč. V případě že o to klient požádá a sdělí potřebné informace, jsme kdykoli připraveni uvedený limit pojištění zvýšit.

Povinnost uzavřít pojištění ukládá daňovým poradcům zákon č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v § 6. Účetním povinnost uzavřít pojištění zákon neukládá.

Garance kvality

Garanci kvality námi odvedené práce potvrzuje ta skutečnost, že účetní práce jsou po jejich provedení následně kontrolovány auditorem a daňovým poradcem, příp. znalcem v oboru účetnictví.

Garance ceny

Jsme flexibilní a optimální spolupráci nastavíme ke spokojenosti malé i velké firmy. Naši klienti si mohou zvolit rozsah služeb. Při vedení účetnictví vycházíme svým klientům vstříc a hledáme pro ně nejvhodnější řešení za přijatelnou cenu. Cena se stanovuje na základě Vašich konkrétních potřeby a požadavků. Příznivěji ji ovlivňují např. pečlivěji připravené podklady k zaúčtování a související informace, automatický import dat. Pro ocenění našich služeb používáme podrobný ceník poskytovaných prací a tak každý klient zaplatí pouze to, co si skutečně objednal. Cenovou nabídku Vám rádi připravíme prostřednictvím kontaktního formuláře.

Finanční účetnictví

Optimální spolupráci sestavíme ke spokojenosti malé i velké firmy.

Nabízíme, provádíme, sestavujeme nebo vedeme

 • účetní poradenství
 • komplexní vedení účetnictví nebo vedení daňové evidence v dohodnutém rozsahu
 • Účetnictví vedeme u nás, u Vás, nebo společně "on-line"

 

Vedení účetnictví zahrnuje

 • třídění a kontrolu věcné správnosti dokladů, ofocení dokladů, jež jsou na termocitlivém papíru
 • zaúčtování prvotních dokladů
 • účetní deník
 • hlavní knihu
 • evidenci pohledávek a závazků
 • evidenci majetku
 • vypracování vnitřních směrnic
 • zpracování DPH, podání přiznání k DPH na finanční úřad
 • vypracování roční uzávěrky a daňového přiznání včetně příloh, podání na finanční úřad, podání na Krajský soud
 • upozornění na splatné daňové povinnosti
 • zdarma poradenské konzultace, související s běžným firemním provozem

 

Navrhovaný rozsah


1. VŠE OKOLO ÚČETNICTVÍ PRO VÁS ZAJISTÍME MY

Řešení vhodné pro rozsahem dokladů malé nebo začínající firmy, které nemají personální obsazení na vedení účetnictví. Připravíme a aktualizujeme účetní směrnice, sestavíme daňové odpisy, účetní odpisy, odpisový plán a další potřebná nastavení. Do systému zavedeme a zaúčtujeme všechny účetní doklady a účetní případy. V případě potřeby vedeme i pomocné účetní evidence. Roční účetní závěrka a daňové přiznání k dani z příjmů sestavené s naší garancí.

 

2. O ZAJIŠTĚNÍ ÚČETNICTVÍ SE S VÁMI PODĚLÍME

Klient vede a pořizuje samostatně pomocné evidence (pokladna, faktury došlé, faktury vydané, skladová evidence). Účetní případy jsou z pomocných evidencí do účetnictví přenášeny elektronicky, my provádíme zaúčtování těchto dokladů a účetnictví doplňujeme o pořízení a zaúčtování interních dokladů a závěrkových operací. Klientem vkládané doklady mají samozřejmě příznivý vliv na výslednou cenu.

 

3. CHCETE SI ÚČTOVAT SAMI, RÁDI VÁM PORADÍME

Klient účtuje samostatně, složité účetní případy po konzultaci s námi, dle dispozic klienta provádíme stálý účetní dohled a klienta chválíme. Nebo opravujeme.

 

 • vedení manažerského účetnictví
 • účtování DPH, Režim přenesení daňové povinnosti (RPDP; reverse chargé), souhrnné hlášení
 • statistické výkazy a reportingy
 • registrace firmy k jednotlivým daním u finančního úřadu
 • návrh nebo úprava účetních směrnic a účtového rozvrhu
 • kontrola zaúčtování
 • sestavení roční účetní závěrky
 • zpracování textových příloh k účetním závěrkám
 • zpracování daňových přiznání k daním z příjmů, k DPH i k ostatním daním
 • zpracování předepsaných statistických výkazů
 • odpisové plány, účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku
 • aktivace majetku
 • vedení skladové evidence
 • vedení, udržování a sledování pohledávek a závazků (včetně vyhotovení upomínek)
 • inventury majetku a závazků
 • možnost tvorby platebních příkazů a jejich odeslání do internetového bankovnictví klienta
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • návrhy struktury kalkulací a rozpočtů
 • návrhy sledování finančních toků
 • sledování likvidity, sledování tržeb, srovnání s plánovanými výsledky, konsolidace dat apod.
 • zpracování řádných i mimořádných účetních závěrek
 • zpětné zpracování účetnictví
 • nepřetržité sledování účetní a daňové legislativy
 • stálý metodický účetní dohled
 • vedení agend souvisejících se zpracováním výkazů a rozborů dle požadavků
 • vypracování smluv
 • účetní poradenství
 • zastupování při kontrolách, vytýkacích řízeních apod. na základě plné moci
 • vše ostatní, co se týká účetnictví a Vy potřebujete

 

Řešíme také pokročilejší účetní operace

 • vypracování výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
 • konsolidace účetních závěrek, úpravy závěrek pro koncerny sídlící v zahraničí dle US GAAP a IAS / IFRS včetně daňových bilancí, spolupráce s auditory
 • konstrukce oceňovacích modelů finančních derivátů a související poradenství
 • účtování cenných papírů dle ČÚS a IFRS, vhodná úprava účtového rozvrhu
 • inventarizace a rekonstrukce účetních a daňových odpisů
 • výpočet a kontrola odložené daně
 • rozdělení účetnictví neziskových subjektů na část ekonomickou a neziskovou, přehledy o dotacích
 • příprava podkladů a spolupráce s auditorem
 • hloubkový audit účetnictví, navržení změn a interních postupů
 • vedení účetnictví dvojjazyčně a vícejazyčně

 

Vnitřní kontrolní systém


Vnitřní kontrolní systém je soubor opatření účetní jednotky, která zabraňují vzniku nesprávností jak neúmyslných tak úmyslných. Opatření by měla slouží k ujištění vedení společnosti, že systém funguje správně.


Význam vnitřní kontroly

 • zabránění podvodům ze strany zaměstnanců
 • odpovědnost
 • politika a organizační procedury společnosti, které slouží k zajištění cílů organizace

 

Hlavní cíle organizace

 • zajištění aktiv proti plýtvání, podvodům a jinému použití
 • zlepšení přesnosti a spolehlivosti účetních zápisů
 • zvýšení míry souhlasu s politikou společnosti
 • zhodnocení výkonnosti operací

 

Potřebné nástroje vnitřní kontroly

 • nepřímé nástroje řízení - účetnictví a statistika
 • rozhodování na základě účetních dat a politiky společnosti
 • zabezpečení souhlasu s politikou společnosti
 • odpovědnost vedení za pravdivost, správnost a úplnost účetních výkazů
 • nezávislý auditor, plán a pochopení vnitřní kontroly, plán auditu

 

Účetní a administrativní kontrola

 • nastavení profesních standardů
 • vnitřní účetní kontrola - spolehlivost účetních zápisů a účetních výkazů
 • vnitřní administrativní kontrola, opírá se o přesnou dělbu práce se stanovením přesných postupů a
 • kontroly jejich účinnosti
 • kritérium významnosti

 

Vytvoření oběhu účetních písemností

Jednou z nejdůležitějších součástí pro správné fungování vnitřního kontrolního systému je zpracování interního oběhu účetních dokladů. Je potřeba stanovit konkrétní odpovědnost za jednotlivé kroky zpracování účetního dokladu. Práce spojené se zpracováním nebo revizí oběhu dokladů zahrnují následující etapy:

1. Klient určí osobu odpovědnou za společnost pro spolupráci s námi.
2. Předání pracovních podkladů, organizačních schémat, projekčně programové dokumentace, případně slovního popisu oběhu dokladů.
3. Zpracování návrhu postupu oběhu jednotlivých účetních dokladů v tabulkové formě.
4. Zpracování návrhu vývojových diagramů oběhu účetních dokladů.
5. Projednání zpracovaných návrhů tabulek a vývojových diagramů s vedením účetní jednotky.
6. Provedení korektur předložených návrhů v souladu s rozhodnutím vedení účetní jednotky.
7. Definitivní odsouhlasení návrhů vedením účetní jednotky.
8. Předání definitivních odsouhlasených vývojových diagramů společnosti.

Na práce spojené se zpracováním oběhu účetních dokladů navazuje

 

Zpracování směrnic pro organizace

 • Směrnice podle kterých účetní jednotka skutečně postupuje
 • Vypracování směrnic pro danou organizaci vychází z konkrétních zkušeností při zpracování účetních agend pro tuto organizaci.
 • Směrnice nejsou bezbřehým opisem paragrafů příslušných zákonů, ale popisem pravidel, podle kterých účetní jednotka skutečně postupuje.
 • Základní přístup z naší strany je směrován do maximální přehlednosti a jednoduchosti.

 

Spolupráce v oblasti vypracování podpisového řádu a podpisových oprávnění

Školení v oblasti vnitřního kontrolního systému a inventarizací

Mzdové účetnictví

Vedle účetních služeb poskytujeme také komplexní zpracování mzdových agend.  Externí vedení mzdových agend je nejen nákladově výhodné, ale poskytuje navíc takovou míru diskrétnosti, jaké za běžných okolností nelze dosáhnout.

Zpracování mezd

 • zpracování měsíčních mezd pracovníků
 • výpočet veškerých odvodů se mzdami souvisejících
 • vystavení a doručení hlášení o mzdových odvodech
 • roční mzdová uzávěrka
 • vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • zpracování dokladů při přijetí do pracovního poměru
 • zpracování dokladů při ukončení pracovního poměru pracovníka
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za pracovníka
 • zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za plátce daně
 • zpracování vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou za plátce daně
 • zpracování ELDP
 • sestavení vyúčtování tuzemských a zahraničních cestovních náhrad za jednu pracovní cestu
 • zastupování při jednáních a při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce apod.
 • vše ostatní, co se týká mezd a vy potřebujete

 


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací