FIN-PARTNER - to je komplexní daňové poradenství!

 

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní služby ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob a to včetně subjektů z neziskového či veřejnoprávního sektoru, mezinárodního zdanění a nepřímých daní a nabídnout Vám tak ucelené řešení veškerých daňových záležitostí.Daňové poradenství

Daňové poradenství je komplexní služba. Jde o to daně nepřeplácet, ale zároveň umožnit klientům žít bez stresu z následků příští daňové kontroly. Preferují nás proto poctiví občané a firmy.

Vzájemná důvěra mezi podnikatelem a jeho daňovým poradcem je rozhodujícím předpokladem úspěchu. Jsme si toho dobře vědomi a podle toho jednáme.

 • Vzhledem k našim účastem v odborných sekcích Komory daňových poradců ČR pro účetnictví, pro daň z příjmů právnických osob, pro správu daní a poplatků, pro otázky profese daňového poradce a pro profesní pojištění daňového poradce jsme přítomni projednávání návrhů účetních a daňových předpisů, a proto můžeme naše klienty v předstihu upozorňovat na možné dopady případných změn.
 • Jsme zvyklí na to, že nás vyhledávají klienti, kteří potřebují vyřešit složité daňové problémy a svěřují nám velkou odpovědnost. Vše podřizujeme rychlému řešení, s ověřením příslušným specialistou. Záruky, které s naší prací standardně spojujeme, jsou podepřeny pojistkou až 5 mil. Kč.
 • Budeme Váš osobní daňový strážce, který pro Vás sleduje změny daňové legislativy a analyzuje jejich důsledky. Známe Vaše daňová práva a budeme trvat na jejich respektování správcem daně.
 • Daňový poradce bude váš účinný filtr před zbytečnou byrokracií, korespondenci a jednání se správcem daně produktivně a odborně vyřešíme za Vás.
 • Daňový poradce bude Vaší spolehlivou oporou při řešení vašich daňových povinností.
 • V daňových řízeních lze často zažít podobné situace jako v detektivkách, a to zlého a hodného vyšetřovatele – při kontrole je to obdobné. Při účasti daňového poradce řízení od prvého okamžiku se o takové jednání úřední osoby obvykle vůbec nepokoušejí.
 • Při daňové kontrole či vytýkacím řízení samozřejmě platí i filmové "Cokoliv řeknete, může být použito proti vám". S jedním významným rozdílem - v daňovém řízení na to obvykle nebudete upozorněni. Při daňové kontrole či vytýkacím řízení samozřejmě platí to, co znáte z filmů: "Cokoliv řeknete, může být použito proti vám". S jedním významným rozdílem - v daňovém řízení na to obvykle nebudete upozorněni.

 

Naši klienti nepotřebují trávit čas zkoumáním problémů nepřehledné daňové soustavy a účetních předpisů.

Chtějí realizovat vlastní podnikatelský záměr. Proto využívají naše daňově poradenské služby:

 • Pravidelný daňový dohled nad účetnictvím, jednorázové kontroly.
 • Odborná stanoviska se zárukou, podklad pro zásadní podnikatelská rozhodnutí.
 • Daňová přiznání - zpracování a podání v řádném i prodlouženém termínu.
 • Studie a řešení v oblasti mezinárodního zdanění, s kvalitní znalostí smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • Podpora při kontrolách prováděných správcem daně.
 • Zastupování před správci daně i celními orgány.

 

K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, analýz i daňové optimalizace, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady.

Jsme připraveni Vám poskytnout komplexní služby ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob a to včetně subjektů z neziskového či veřejnoprávního sektoru, mezinárodního zdanění a nepřímých daní a nabídnout Vám tak ucelené řešení veškerých daňových záležitostí.

Je našim cílem pomoci Vám dosáhnout maximálních daňových úspor optimalizací Vaši daňové povinnosti a navrhnout Vám účinnou daňovou strategii uzpůsobenou Vašim konkrétním potřebám a požadavkům.

Jsme schopni poskytnout plný servis při přeměnách společností po daňové i účetní stránce (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy).

Poskytneme poradenství při prodeji podniku nebo jeho části, vkladu podniku nebo jeho části, případně při likvidaci společnosti. Zahraniční investory provázíme při jejich vstupu na český trh a to již počínaje prováděním due diligence.

Poradíme Vám v oblasti daně z přidané hodnoty, nejen v rámci české legislativy, ale zejména i s ohledem na aplikaci právních předpisů Evropské unie. Nabízíme služby v oblasti registrací českých i zahraničního subjektu z EU regionu i třetích zemí v ČR k DPH, podávání daňových přiznání a souhrnných hlášení za tyto klienty a samozřejmě jejich zastupování před příslušnými českými úřady.

Pro fyzické osoby nabízíme zpracování daňových přiznání dle českých předpisů, tak poradíme i při zdanění jejích případných celosvětových příjmů. Speciální částí našich daňových služeb je poradenství pro zahraniční experty v České republice, tak i pro české pracovníky a jednatele vyslané do zahraničí.

 

Poradenství se týká veškerých daní v České republice:

 • při stanovení daní (kdo, kdy, z čeho a kolik má zaplatit) i
 • v daňovém řízení (konkrétní jednání s příslušným správcem daně, zastoupení klienta při kontrolách).

 

Díky bohatým odborným znalostem a zkušenostem poskytujeme daňové poradenství na excelentní úrovni. V rámci skupiny FIN-PARTNER využíváme odborných znalostní a zkušeností svých kolegů, a to mimo jiné auditorů a soudních znalců.

Pomůžeme s prakticky jakýmkoli daňovým problémem. Díky spolupráci mezi daňovými poradci, auditory a soudními znalci je možno vyřešit i problémy, které nejsou pouze daňového charakteru, nýbrž i problémy např. s výrazným právním přesahem. Jsme připraveni tohoto synergického efektu vždy využít ve Váš prospěch!

Budeme hájit Vaše oprávněné zájmy i před správci daně v rámci daňové kontroly, či v daňových sporech. Podáme i kasační či ústavní stížnosti a uplatníme veškeré právní možnosti, jak hájit Vaše zájmy.

 

V oblasti mezinárodní daňové problematiky se zabýváme:

 • v oblasti transferových cen aplikací směrnic OECD
 • poradenstvím v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění a související daňovou optimalizací,
 • poradenstvím pro zahraniční management a vyslané pracovníky, poradenstvím při mezinárodním pronájmu pracovní síly včetně zohlednění právních předpisů EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

 

V oblasti podnikových kombinací poradíme:

 • při přeměnách společností (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy); ve spolupráci s právními kancelářemi zajistíme i související právní dokumentaci,
 • při prodeji podniku nebo jeho části, při vkladu podniku nebo jeho části apod.,
 • ve spolupráci se znaleckými ústavy obstaráme i potřebné znalecké posudky a expertízy.

 

K dalším službám patří:

 • zpracování due diligence,
 • poradenství při převodu české účetní závěrky do standardů IFRS, US GAAP,
 • doprovod společnosti při její likvidaci a to včetně všech legislativních povinností a převzetí funkce likvidátora.

 

Daňové poradenství nabízíme rovněž pro neziskové organizace.

Po celou dobu poskytování účetních služeb jsme našim klientům nezpůsobili žádnou škodu, přesto si dovolujeme upozornit na poskytované záruky a na naše pojištění odpovědnosti za škodu.

Záruky

Podle zákona o účetnictví se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví ani v případě, pověří-li tím někoho jiného. Smluvně se však zavazujeme odpovídat klientovi

 • za škodu, způsobenou nesprávným nebo neúplným vedením účetnictví z předložených podkladů klienta, odpovídat klientovi za kvalitní provedení dohodnutých prací,
 • za případné škody způsobené klientovi na základě doporučení v rozporu s platnými zákony a předpisy,
 • za škodu na věcech převzatých od klienta k zařízení záležitostí a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob.

 

Přebíráme odpovědnost za Vaše účetnictví i v případě, že námi prověřená účetní, zaměstnanec naší společnosti, pracuje ve Vaší firmě pouze pro Vás, stejně jako Váš zaměstnanec.

Přebíráme odpovědnost za Vaše účetnictví i v případě účetního poradenství.

Náhrada škody

Prohlašujeme, že jsme ve smyslu § 8 odst. 9 písm. a) zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, pojištěn prostřednictvím daňového poradce na odpovědnost za škodu, která by klientovi mohla vzniknout v souvislosti s účetnictvím a s daňovým, účetním a ekonomickým poradenstvím a budeme takto pojištěni po celou dobu sjednané zakázky. Výše pojistné částky je sjednána mezi poradcem a pojišťovnou a zavazujeme se, že bude po celou dobu trvání smluvního vztahu pojištěn s limitem výše škody nejméně 5 000 000 Kč. V případě že o to klient požádá a sdělí potřebné informace, jsme kdykoli připraveni uvedený limit pojištění zvýšit.

Povinnost uzavřít pojištění ukládá daňovým poradcům zákon č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v § 6. Účetním povinnost uzavřít pojištění zákon neukládá.

Garance kvality

Garanci kvality námi odvedené práce potvrzuje ta skutečnost, že účetní práce jsou po jejich provedení následně kontrolovány auditorem a daňovým poradcem, příp. znalcem v odvětví daně.

Garance ceny

Jsme flexibilní a optimální spolupráci nastavíme ke spokojenosti malé i velké firmy. Naši klienti si mohou zvolit rozsah služeb. Při daňovém poradenství vycházíme svým klientům vstříc a hledáme pro ně nejvhodnější řešení za přijatelnou cenu. Cena se stanovuje na základě Vašich konkrétních potřeby a požadavků. Příznivěji ji ovlivňují např. pečlivěji připravené podklady k posouzení a související informace, automatický import dat apod. Pro ocenění našich služeb používáme podrobný ceník poskytovaných prací a tak každý klient zaplatí pouze to, co si skutečně objednal. Cenovou nabídku Vám rádi připravíme prostřednictvím kontaktního formuláře.

Přímé daně

Daňové poradenství a daňový audit

 • Daň z příjmů právnických osob (možnost prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období)
 • Daň z příjmů fyzických osob (možnost prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období)
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí

 

Přímé daně mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání. Vzhledem k našim účastem v odborných sekcích Komory daňových poradců ČR pro účetnictví, pro daň z příjmů právnických osob a pro správu daní a poplatků jsme přítomni projednávání návrhů účetních a daňových předpisů, a proto můžeme naše klienty v předstihu upozorňovat na možné dopady případných změn.Díky nám se však není nutno obávat, že byste zaplatili více, než kolik je podle platné a účinné legislativy nutné.

 

Sestavíme anebo kompletně zpracujeme vaše daňové přiznání:

 • pouze na základě Vašich údajů bez jejich ověření. V tomto případě zodpovídáme za správnost sestavení daňového přiznán, a Vy zodpovídáte za Vámi poskytnuté údaje.
 • po ověření Vámi předložených dat našimi pracovníky, pokud chcete získat větší jistotu v daňových záležitostech a přenést tak značnou část odpovědnosti na daňového poradce.

 

Sestavením a podáním daňového přiznání naše služby nekončí. Optimalizujeme Vaše daňové zatížení a díky závazným stanoviskům můžete Vaše daňové problémy přesunout na naši společnost.

Díky oprávnění poskytovat daňové poradenství můžeme prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob až na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Výhoda této služby tkví rovněž v tom, že v této prodloužené lhůtě je nutné daň zaplatit. V tomto případě zaplatíte daně z příjmů o tři měsíce později, než byste učinili bez daňového poradce a tím udržíte cenné cash flow ve Vaší společnosti. Rovněž nová výše záloh na daň z příjmů právnických nebo fyzických osob bude stanovena o tři měsíce později.

Pokud přenesete část odpovědnosti za Vaše daňové přiznání k dani z příjmu na nás, pak provedeme daňový audit Vašich daňových povinností, resp. daňový audit Vašeho běžného účetního období s cílem výběrovým způsobem zkontrolovat a prověřit významné operace, které by potenciálně mohly znamenat daňové riziko. Na veškeré zjištěné významné nedostatky Vás upozorníme a předložíme konkrétní doporučení k minimalizaci zjištěných rizik. Cílem daňového auditu je zejména minimalizace rizika vzniku doměrků na dani z příjmu, vedlejším cílem je také zjištění možných úspor na daních (daňová optimalizace). Přidaná hodnota daňového auditu je značná, proto doporučuje kombinaci odkladu daňového přiznání s daňovým auditem, případně i s daňovou optimalizací.

Nepřímé daně (DPH a spotřební daně) a cla

Daňové poradenství v oblasti nepřímých daní a cel

Daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně pravděpodobně patří mezi nejvýznamnější daně. Pro většinu podnikatelů je však významná pouze daň z přidané hodnoty, která se však na základě neustálých změn a působení právní úpravy Evropské unie (především v podobě směrnic a judikatury ESD) stává složitou a nepřehlednou.

Vzhledem k vysokým sazbám daně a této složitosti může mít jakákoli systémová chyba nedozírné následky na daňový subjekt. Není však třeba, abyste se věnovali studiu neustálých změn těchto daní, mnohem vhodnější je přenechat tuto práci odborníkům a věnovat se vlastnímu hlavnímu předmětu podnikání, původnímu smysly existence Vaší firmy. Pomůžeme Vám.

Naší výhodou je znalost evropské legislativy a znalost správních procesů finančních úřadů.

Pomůžeme Vám s jakýmkoli problémem nejen v běžných problémech, ale i v řízeních před správci daně či v daňových sporech. Pokud si nejste jisti jakýmkoli systémovým problémem, pak Vám zpracujeme závazné stanovisko, které značně eliminuje Vaše rizika.

 

Zajistíme pro Vás:

 • Registrace a správa DPH a spotřební daně
 • Zpracování přiznání k DPH a záznamní evidence
 • Zastupování zahraničních subjektů při zpětném vracení české DPH, resp. českých společností při vracení DPH ze zemí EU
 • Prověrka DPH a cel za účelem maximálního využití nároku na vrácení DPH a cel a dosažení maximálních úspor
 • Poradenství při užití jednotlivých předpisů pro aplikaci spotřebních daně
 • Intrastat

 

Daňové Due Diligence

Posoudíme významná daňová rizika vztahující se k činnosti, právní formě, způsobu financování a vlastnictví Vaší společnosti a další Vámi požadované významné oblasti

V případě, že si nejste jisti, jaká daňová rizika Váš podnik mohou při podnikání překvapit nebo případně zvažujete fúzi či akvizici jiného podniku, prověříme účetnictví a daňové povinnosti tohoto podniku, abyste v budoucnu nebyli překvapeni vysokým doměrkem daně.

Rizika zjištěná v rámci Due Diligence podniku nebudou pouze popsána, ale dle Vašich požadavků daná rizika odstraníme nebo alespoň eliminujeme.

Vyhotovíme pro Vás soupis možných daňových rizik včetně možnostmi využitelnosti případných kumulovaných daňových ztrát, zejména z hlediska jejich významnosti a provedeme jejich ohodnocení včetně návrhu postupu na jejich vyřešení.

Výstup námi prováděného Due Diligence obsahuje:

 • popis a prezentaci současné daňové pozice podniku (jakým daním podléhá, vztahy se správcem daně, výše využitelných kumulovaných daňových ztrát apod.)
 • rozkrytí (ohodnocení) daňového rizika plynoucího z předchozího fungování podniku
 • nezávislý (odlišný) pohled na podnik
 • návrh na řešení případných daňových rizik

 

Daňový audit

Posoudíme významné oblasti, které bývají často předmětem daňových kontrol a zjistíme možnosti daňové optimalizaci

Daňový audit je interní prověrkou plnění daňových povinností společnosti vůči finančním úřadům a dále posouzením daňového zatížení společnosti s cílem navrhnout možná řešení k daňové optimalizaci. Kontrola je (dle rozsahu požadovaném klientem) zaměřena zejména na oblasti, které bývají často předmětem daňových kontrol, a dále na oblasti, ve kterých má společnost prostor pro daňovou optimalizaci, přičemž bereme v úvahu i její případnou pozici v rámci mezinárodní skupiny. Výsledkem je zpráva pro management společnosti s nálezy a doporučeními.

 

Daňový audit zahrnuje zejména následující oblasti:

 • Prověření plnění povinností vůči finančním úřadům (daň z příjmu právnických/fyzických osob, DPH a ostatní daně)
 • Stanovení daňového základu a posouzení potenciálních rizikových oblastí
 • Kontrola nákladových a výnosových účtů a jejich dopad na daňovou pozici společnosti
 • Prověření specifických oblastí v závislosti na oboru podnikání (registr dlouhodobého majetku, leasingové smlouvy, finanční nástroje, zaměstnanecké výhody, atd.)
 • Provozní a transakční financování, návrh daňově efektivního strukturování a toků
 • Transakce se spřízněnými osobami, určení cen obvyklých a daňová optimalizace v případě transakcí mezi podniky ve skupině

 

Přeměny společností (Fúze a akvizice)

Daňové poradenství při fúzích a akvizicích

Spolu s auditory a znalci máme zkušenosti z různých činností při fúzích a akvizicích

Přeměny společností (fúze a akvizice podniků) jsou pro podniky většinou zásadním okamžikem. Náš tým daňových poradců, soudních znalců a auditorů má s přeměnami společností zkušenosti a je připraven věnovat těmto činnostem maximální péči.

Pomůžeme Vám celý proces akvizice, fúze či prodeje podniku nebo jeho části naplánovat a navrhnout nejefektivnější akviziční a finanční nástroje. Z daňového hlediska budeme odpovědni za následující oblasti:

 • Předinvestiční daňová prověrka - Daňové Due Diligence
 • Strukturování složitých transakcí a jejich smluvní zajištění
 • Optimalizace daňové povinnosti po ukončení transakce
 • Poradenství při jednání se správcem daně

 

Optimalizace daňového zatížení

Po seznámení s Vaší činností vytipujeme rizikové faktory a poté navrhneme takové postupy, které Vám umožní v rámci zákonů minimalizovat daňové zatížení. Vzhledem k našim účastem v odborných sekcích Komory daňových poradců ČR pro účetnictví, pro daň z příjmů právnických osob a pro správu daní a poplatkůjsme přítomni projednávání návrhů účetních a daňových předpisů, a proto můžeme naše klienty v předstihu upozorňovat na možné dopady případných změn.

Daňová optimalizace je nastaveni všech parametrů daní tak, aby jejich výsledná platba byla, co možná nejmenší. Jde o zcela legální cestu, jak si jednoduše a z dlouhodobého hlediska snižovat daňovou povinnost. Hlídá se, aby z pohledu podnikatele nedocházelo ke zbytečnému placení daní. Daňový únik je nelegální a jako daňový únik se označuje situace, kdy se daňový poplatník částečně nebo zcela vyhýbá placení daně. Nelegálního daňového úniku se poplatník dopouští, když při výpočtu nebo platbě daňové povinnosti porušuje zákon. Může jít o nelegální daňový únik neúmyslný, pokud poplatník porušil zákon z nevědomosti (nebyl dobře informován, zákon není srozumitelně vysvětlen) anebo se jedná o nelegální daňový únik úmyslný, kdy poplatník vědomě porušuje zákon a platí menší nebo žádnou daňovou povinnost.

Povinností každého z nás je placení daní. Není však povinností nikoho z nás, aby platil více, než mu stanoví platná a účinná legislativa. Abyste neplatili více, než je nutné, obraťte se na nás a my Vám zajistíme, abyste platili pouze tolik, kolik je opravdu nezbytně nutné a to vše v souladu s legislativou.

Většina subjektů si pod pojmem daňová optimalizace či optimalizace daňového zatížení představí nelegální postupy, či složité vlastnické struktury. My Vám nabízíme optimalizaci daňového zatížení vždy v souladu se zákony a předpisy.

V rámci procesu daňové optimalizace budou nastaveny všechny parametry jednotlivých daní tak, aby jejich výsledná platba byla co možná nejmenší a zároveň v souladu s platnou daňovou legislativou.

Na základě naší pomoci s optimalizace daňového zatížení si budete jisti, že platíte přesně tolik, kolik je nezbytně nutné a to vše secundum et intra legem (podle zákona a v souladu s ním). Sníží se  Vaše daňové zatížení a rovněž i riziko daňového doměrku v budoucnu.

Optimalizujte s námi svoje zdanění. Graf zobrazuje jaké daně a odvody zatěžují různé typy příjmů. Naši klienti vědí, jak s touto informací racionálně naložit.

Srovnání odvodového zatížení příjmů fyzických osob v roce 2014

Transferové ceny

Daňové poradenství v oblasti transferových cen

Nabízíme ve spolupráci se znalci odbornou pomoc při stanovení transferových cen (označované taktéž jako převodní ceny), které jsou uplatňované u transakcí prováděných mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami a mezi sdruženými podniky, a to jak při převodu zboží a nehmotného majetku, tak i poskytování služeb.

Díky spolupráci našich daňových poradců a soudních znalců jsme schopni stanovit transferové ceny, které by plně odpovídaly tržní situaci. Naše znalecké posudky je možno následně použít i před správcem daně, kde je možno argumentaci podpořit právě těmito stanovisky.

Naše stanoviska k transferovým cenám je možno použít i při řízení o závazném posouzení, při kterém je správce daně žádán o vyjádření se k transferovým cenám. V případě schválení správcem daně, získáte právní jistotu, že tyto ceny jsou správné a nebudou správcem daně rozporovány. Jsme rovněž připraveni pomoci Vám s podáním žádosti o závazné posouzení.

Komplexní nabídka na oceňování v procesu stanovení transferových cen zahrnuje:

 • analýzu transakcí se spojenými osobami
 • návrh strategie a postupů pro transferové ceny včetně identifikace možných rizik
 • zpracování dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami včetně kontroly všech postupů v oblasti transferových cen
 • odbornou pomoc s přípravou a podáním žádosti o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
 • zastupování při jednání s finančními úřady
 • odbornou pomoc při uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky včetně přeměny Vašich obchodních struktur ve vztahu k daňové optimalizaci

 

Závazná stanoviska

Zpracování závazných stanovisek

Daňové zákony v České republice nejsou vždy zcela jednoznačné, a proto se v praxi každého daňového subjektu objeví situace, o které neví, jak ji má vyřešit. Minimalizujte proto riziko a nechte si od nás připravit závazné stanovisko.

Jsme schopni podle Vašich požadavků zpracovat závazná stanoviska na konkrétní problém či v obecné rovině na danou problematiku, a to včetně upozornění na jeho spojitosti v rovině nejen daňové, ale i účetní, ekonomické a právní.

Díky závazným stanoviskům, která Vám připravíme případně ve spolupráci s dalšími odborníky, přenesete značnou část rizika na naši společnost a tím minimalizujete do budoucna rizika daňových doměrků.

Zastupování před správcem daně

Zastupování v daňových řízeních přenechte nám, kontaktujte nás dříve, než bude pozdě. Jsme vždy na vaší straně. Známe vaše práva. A vynutíme jejich respektování správcem daně

Klient nemá na finančním úřadě co pohledávat. Určitě ne bez odborného doprovodu daňového poradce. Porušení tohoto pravidla mívá neblahý vliv na další průběh řízení a někdy má i nevratné následky v podobě masivních doměrků na dani a příslušenství daně.

Vzhledem k našim účastem v odborných sekcích Komory daňových poradců ČR pro účetnictví, pro daň z příjmů právnických osob, pro správu daní a poplatků a pro otázky profese daňového poradcemáme zkušenosti s jednáním se správci daní.

Nabízíme daňovou prevenci, podle našich zkušeností je vždy výhodnější než řešení v rámci umožněných opravných prostředků. Pokud však již „hoří“, pomůžeme Vám taky. Mezi právem daňovým a trestním jsou dva zásadní rozdíly. V daňovém právu jde "jen o peníze", v trestním potenciálně i o nechtěnou a mnohdy dlouhodobou změnu "místa pobytu". Zatímco v trestním právu platí presumce neviny až do pravomocného rozsudku o vině, v daňovém právu platí ve většině situací naopak presumce viny, neboť důkazní břemeno správnosti přiznané daně a vlastních tvrzení leží na  poplatníkovi.

Klient nemá na finančním úřadě co pohledávat. Určitě ne bez odborného doprovodu daňového poradce. Porušení tohoto pravidla mívá neblahý vliv na další průběh řízení a někdy má i nevratné následky v podobě masivních doměrků na dani a příslušenství daně.

V daňových řízeních lze často zažít podobné situace jako v detektivkách, a to zlého a hodného vyšetřovatele - při kontrole je to obdobné. Při účasti daňového poradce řízení od prvého okamžiku se o takové jednání úřední osoby obvykle vůbec nepokoušejí.

Při daňové kontrole či vytýkacím řízení samozřejmě platí to, co znáte z filmů: "Cokoliv řeknete může být použito proti vám". S jedním významným rozdílem - v daňovém řízení na to obvykle nebudete upozorněni.

Málokdo se pokouší opravovat si auto svépomocí. Vlastní chrup si pravděpodobně rovněž nevrtá ani neplombuje sám nikdo. Za stejně nerozumné považujeme i pokusy o svépomocnou obhajobu v daňovém řízení. Uvědomte si, že pracovník finančního úřadu má za sebou obvykle desítky daňových kontrol. Kolik jich za sebou máte Vy? Je-li odpověď "žádnou" nebo "jednu", vaše šance uspět v tomto nerovném zápasu bez odborného daňového servisu jsou spíše hypotetické. Je lepší věnovat se jiným adrenalinovým aktivitám, výběr je velký.

Ve sporech se správcem daně při daňové kontrole, případně v soudních sporech je nutné, aby veškeré činěné kroky v těchto řízeních byly bezchybné. Jakékoli sebemenší opomenutí může vyústit v neúspěch. Pokud není daňový spor veden daňovým poradcem, který se specializuje na daňové právo, velmi často tento spor nebude úspěšný.

Právě daňový poradce Vám může v daňovém právu zajistit plnou profesionalitu a znalost daňového práva. Jsme připraveni využít veškerých zákonem stanovených možností v obraně proti nezákonným zásahům správce daně.

Jsme připraveni využít všech řádných i mimořádných opravných prostředků, díky svým znalostem a zkušenostem za Vás využijeme i správních žalob. Budeme Vás ve spolupráci s naší advokátní kanceláří zastupovat i při kasační či ústavní stížnosti.

Důležité je, abyste se na nás obrátili již při vzniku problému, v tomto případě jsme schopni využít všech zákonných možností, abychom mohli hájit Vaše zájmy, které vyplývají z platné a účinné legislativy. Čím dříve se na nás obrátíte, tím větší je pravděpodobnost, že budeme v tomto sporu úspěšní.

Nenechte proto ani daňovou kontrolu náhodě a obraťte se na nás.

Na základě udělené plné moci jsme připraveni Vás zastupovat před správcem daně a to ve všech fázích daňového řízení a to včetně řízení před soudy. Tato služba Vám umožní plně se soustředit na Vaše běžné aktivity a ušetří Vám čas strávený komunikací se správcem daně.

Důsledně a úspěšně hájíme práva klienta.

Kromě zastupování v daňových řízeních před správcem daně zastupujeme klienty i ve správním soudnictví. Zní to neskromně, ale jsme úspěšní, tedy vlastně námi zastupovaní klienti.

Mezinárodní daně

Daňové poradenství v oblasti mezinárodních daní

Pomůžeme našim zahraničním klientům aplikovat optimální daňová řešení při uskutečňování jejich mezinárodních transakcí.

Pomůžeme zahraničním subjektům se zdaněním v České republice, kterým nabízíme rovněž možnost kompletního outsourcingu péče o daňové povinnosti na základě udělené plné moci.

Průběžné (a jednorázové) daňové poradenství

Průběžné (a jednorázové) daňové poradenství

Pro každý daňový subjekt je žádoucí, aby věděl, že se může kdykoli obrátit na subjekt, který je mu schopen odborně poradit s jeho daňovými problémy a to prakticky okamžitě. Tímto subjektem může být právě naše skupina FIN-PARTNER a její daňoví poradci, případně jiní odborníci (auditoři, advokáti, soudní znalci apod.).

Pro daňový subjekt je výhodné, když může díky spolupráci s námi své daňové problémy kdykoli delegovat na odborníky, kteří jsou mu připraveni kdykoli pomoci, a to jednorázově anebo trvale. Jsme připraveni Vám být nápomocni kdykoli a s čímkoli.

Pomůžeme Vám při řešení Vašich aktuálních daňových problémů formou průběžného daňového poradenství či jednorázových konzultací k dané problematice. Na základě dohody s klientem může být tato konzultace realizována v sídlech našich společností či v sídle klienta.

Komplexní daňové poradenství

Komplexní daňové poradenství

Poradíme Vám v oblasti účetnictví, daní a pracovně-právních vztahů

 Jednodušší dotazy Vám zodpovíme již za cenu 399 Kč, v případě složitějších dotazů s Vámi budeme cenu předem konzultovat.

 • napište nám podrobně Váš dotaz spolu s fakturačními údaji na e-mail kancelar@fin-partner. cz
 • sdělíme Vám cenu za řešení Vašeho dotazu a pošleme zálohovou fakturu,
 • odpověď Vám zašleme v rozmezí od 2 do 48 hodin od připsání platby na náš účet.

Dále jsme připraveni Vám poradit v oblasti účetnictví, daní a mezd v naší kanceláři. Navštívit nás můžete po předchozí domluvě.

Nabízíme pro Vás vše, co se týká daní a Vy požadujete

 • zdaňování v neziskových organizacích
 • daňové analýzy,
 • vyloučení a posouzení rizik švarcsystému,
 • legislativní servis,
 • zdaňování příjmů z cenných papírů,
 • daňová problematika nehmotného majetku a duševního vlastnictví,
 • daňová problematika daně z přidané hodnoty,
 • poskytování právní pomoci v oblasti daňového procesu při správě daní a poplatků,
 • mezinárodní zdanění, zdaňování cizinců pracujících na území ČR.
 • účast na kontrolách, podávání opravných prostředků, péče o daňové informační schránky
 • zastupování v mimosoudních, správních i soudních řízeních
 • vyřízení odkladu daňového přiznání

Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací