Přeměny společností (fúze a akvizice)

 

Každý proces přeměny společnosti je jedinečný a  neopakovatelný. Pro jeho komplexnost a mezioborovou náročnost je nutné zapojit a zkoordinovat velké množství lidí různých dovedností - právníky, znalce, účetní a daňové poradce na straně jedné a pracovníky klienta se svými cíli a nároky na straně druhé.Zajistíme pro vás realizaci i poradenství

 • Sloučení nebo splynutí společností
 • Rozdělení společností
 • Převodu jmění společnosti na hlavního akcionáře
 • Prodeji nebo koupi podniku
 • Převodu obchodního podílu nebo koupi akcií
 • Manažerské odkupy (MBO) a zadlužené odkupy (LBO)
 • Financování
 • Zvyšování výkonnosti společnosti
 • Strukturování transakcí
 • Restrukturalizace společností

 

Pro úspěšné provedení záměru je výhodné zpracovat

 • Zpracovat Due Diligence
 • Zhotovit Studii provediltelnosti (Feasibility Study)
 • Vytvořit Projekt
 • Centrálně řídit a koordinovat realizaci Projektu - Hlavní koordinátor
 • Manažerské poradenství a Post Merger Integration

 

Due Diligence

Je důležité a někdy i nezbytné podrobně analyzovat subjekty, které se stanou předmětem přeměny. Je třeba znát rizika, která se k dané společnosti vztahují. Due Diligence společnosti obvykle obsahuje:

 • analýzu majetku a závazků (prověření, zda existují zásadní položky majetku, společnost nemá více závazků, než vykazuje atd.)
 • analýzu daňových rizik
 • analýzu právních rizik
 • finanční analýzu

 

Výsledkem Due Diligence je popis a vyhodnocení zásadních rizik, která mohou znemožňovat nebo značně komplikovat proces přeměny.

Studie proveditelnosti

Přeměna má obvykle několik alternativ různě výhodných či nevýhodných řešení a případně je nutné reagovat na rizika, která mohou provedení přeměny buď znemožnit nebo zkomplikovat.

Studie proveditelnosti (Feasibility Study) navrhne optimální způsob přeměny společností, tj. takový, který umožní vyhnout se souvisejícím rizikům. Studie se zabývá právními, účetními, daňovými a znaleckými aspekty přeměny společnosti. Studie proveditelnosti obvykle obsahuje:

 • Rekapitulaci cílů a účelu zamýšlené transakce
 • Východiska, tj. analýzu a popis stavu před přeměnou
 • Návrh variant přeměny
 • Analýzu důsledků jednotlivých variant (výhody a nevýhody, podmínky nutné k realizaci)
 • ­Varianty možných způsobů provedení přeměny (např. spojení společností lze provést fúzí sloučením nebo fúzí splynutím nebo převzetím jmění anebo prodejem podniku anebo vkladem podniku a každá tato varianta má jiné důsledky, jiný průběh, své výhody a nevýhody)
 • ­Varianty ocenění - způsob ocenění se může lišit podle účelu přeměny. Např. pro účely restrukturalizace ve skupině podniků bývá vhodnější ocenění respektující zachování bilanční kontinuity, akviziční transakce pak obvykle vyžadují tržní ocenění apod.
 • ­Varianty sestavení zahajovací bilance pro poznání ekonomických důsledků přeměny v nástupnické společnosti (ekonomické důsledky přecenění majetku a závazků a z toho plynoucí změny v odpisech, v odložené dani, důsledky odpisu opravné položky k nabytému majetku, důsledky změn ve struktuře vlastního kapitálu apod.)

 

Studie proveditelnosti obsahuje

 • doporučení nejvhodnějších variant přeměny
 • veškeré podstatné informace o přípravě a průběhu přeměny včetně jejího dopadu na další fungování společnosti.

 

Projekt

Podle Projektu se řídí průběh přeměny společností:

 • Cíl a účel přeměny
 • Postupný průběh při realizaci přeměny
 • Termíny, lhůty a harmonogram průběhu přeměny
 • Profese nutné k realizaci jednotlivých etap a odpovědnosti za ně
 • Rozpočet nákladů na realizaci

 

Projekt bývá součástí studie proveditelnosti (Feasibility Study).

Hlavní koordinátor

Hlavní koordinátor řídí celkové provedení fúze nebo jiné přeměny. Zabezpečíme pro Vás:

 • řádné zajištění procesu přeměny
 • nezanedbání žádné náležitosti
 • předvídání všech důsledků
 • včasné a řádné informace o potřebných záležitostech a o průběhu přeměny

 

Přínosy pro klienta

 • Snížení rizika neúspěšného provedení přeměny na minimum
 • Odborné vedení a rady ve všech oblastech, do nichž přeměny zasahují
 • Jediný partner pro zajištění zpracování všech potřebných podkladů a pro dozor na dodržení termínů
 • Zpracované podklady budou vzájemně propojené a metodicky jednotné a budou zahrnovat nejnovější poznatky z dané oblasti
 • Úspora nákladů při koordinovaném zajištění všech služeb od různých subjektů je vyšší nečiní cena za služby hlavního koordinátora

 

Akvizice

Podmínkou úspěšného zvládnutí akvizice je zapotřebí mnoha specifických znalostí z oblasti oceňování, financí, daní, auditu a práva.

Pomůžeme Vám v celém procesu plánování, přípravy a realizace akvizice. Způsob zapojení je vždy vázán na klientem definované cíle akvizice.

 

Aktivní akvizice (nákup)

Pro zájemce, kteří chtějí sami akvizici provést (nákup):

 • Zpracování akvizičního záměru (definování kritérií pro výběr společností vhodných pro akvizici)
 • Vyhledání vhodného cíle akvizice
 • Kontaktování vhodných společností pro akvizici, vedení akvizičních jednání
 • Provedení Due Diligence
 • Ocenění předmětu akvizice
 • Zpracování Studie proveditelnosti - smyslem Feasibility Study je najít způsoby, jak se vyhnout rizikům identifikovaným v Due Diligence (zejména právní a daňové aspekty pro společnosti i její vlastníky, financování, nutné podmínky pro realizaci, atd.)
 • Zpracování akviziční nabídky pro vybranou společnost
 • Právní poradenství při uzavírání kontraktu včetně zajišťovacích instrumentů

 

Pasivní akvizice (předmět nákupu nebo prodej)

Pro zájemce, kteří se stali předmětem nabídky na akvizici nebo uvažují o prodeji podniku:

 • Ocenění Vaší společnosti
 • Optimalizování daňové zátěže z prodeje pro společnost a její vlastníky
 • Zpracování informačního memoranda
 • Vyhledávání potenciálních zájemců
 • Vyhodnocení akvizičních nabídek
 • Právní poradenství při uzavírání kontraktu včetně zajišťovacích instrumentů

 

Přínosy pro klienta

 • v případě nákupu objektivní poznání cíle/předmětu akvizice
 • identifikace zásadních rizik prováděné akvizice
 • zajištění zásadních hodnotových argumentů pro vyjednávání o nákupu/prodeji
 • stanovení smysluplného postupu uskutečnění akvizice, jelikož provádění akvizic je výjimečnou situací pro subjekt
 • důsledná kontrola všech důležitých aspektů akvizice podle předem nastavených kritérií

 

Daňové poradenství při fúzích a akvizicích

Naplánujeme a navrhneme nejefektivnější akviziční a finanční nástroje v celém procesu akvizice, fúze či prodeje podniku nebo jeho části. Provedeme Vám:

 • Předinvestiční daňová prověrka - Daňové Due Diligence
 • Strukturování složitých transakcí a jejich smluvní zajištění
 • Optimalizace daňové povinnosti po ukončení transakce
 • Poradenství při jednání se správcem daně, případně zastupování před správcem daně

 

Prodej a nákup firem, stanovení hodnoty podniku při prodeji a nákupu firem

Poskytujeme služby spojené s nákupem jiných podniků, stanovením hodnoty podniku. Můžeme i klienta zastupovat v případě, že má v úmyslu prodat vlastní společnost při jednáních s potenciálními investory. Služby zahrnují samozřejmě i činnosti spojené s operacemi slučování, spojování, rozdělování společností a due diligence


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací