NEJSTE PRO NÁS JENOM KLIENTEM, JSTE PRO NÁS PARTNEREM!

 

Zabýváme se především auditorskou činností a účetním a daňovým poradenstvím s působností na celém území České republiky.Nerealizované kurzové rozdíly v roce 2014

V poslední době se nám množí dotazy ohledně vyjmutí „nerealizovaných kurzových rozdílů“ ze základu daně za zdaňovací období, které započalo v roce 2014. Tuto „daňovou optimalizaci“ umožnil (v té době) průlomový rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 45/2011-94 ze dne 19. dubna 2012.

Více se dozvíte na naší facebook stránce.

Režim přenesení daňové povinnosti - chyba v účinnosti

S účinností od 1. dubna 2014 dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti o další služby a zboží.

Dne 31. prosince 2014 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády ze dne 22. prosince 2014 o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve kterém je chybně v § 3 písm. a) uvedena účinnost od 1. ledna 2015!!! Tato tisková chyba bude napravena sdělením o opravě tiskové chyby v některé z následujících částek Sbírky zákonů začátkem ledna 2015.

Podrobnější informace o této problematice chystáme do některého dalšího článku.

Tuzemské stravné a cestovní náhrady 2015

Dnes 23. prosince 2014 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 328/2014 Sb., která stanoví výši základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2015. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2014.

 

Ukazatel
(hodnoty uvedeny v Kč)
Zahraniční stravné 2015 Zahraniční stravné 2014 Zahraniční stravné 2013 Zahraniční stravné 2012 Zahraniční stravné 2011 Zahraniční stravné 2010
Číslo vyhlášky ve Sbírce zákonů 328/2014 Sb. 435/2013 Sb. 472/2012 Sb. 429/2011 Sb. 377/2010 Sb. 462/2009 Sb.
Základní náhrada za 1 km jízdy Jednostopé vozidla a tříkolky 1.00 Kč 1.00 Kč 1.00 Kč 1.00 Kč 1.00 Kč 1.10 Kč
Osobní motorová vozidla 3.70 Kč 3.70 Kč 3.60 Kč 3.70 Kč 3.70 Kč 3.90 Kč
Stravné 5 až 12 hodin 69 - 82 Kč 67 - 80 Kč 66 - 79 Kč 64 - 76 Kč 63 - 74 Kč 61 - 73 Kč
12 až 18 hodin 104 - 125 Kč 102 - 123 Kč 100 - 121 Kč 96 - 116 Kč 95 - 114 Kč 93 - 112 Kč
nad 18 hodin 163 - 195 Kč 160 - 191 Kč 157 - 188 Kč 151 - 181 Kč 149 - 178 Kč 146 - 174 Kč
Průměrná cena pohonných hmot
za 1 litr
Benzín - 95 oktanů 35.90 Kč 35.70 Kč 36.10 Kč 34.90 Kč 31.60 Kč 28.70 Kč
Benzín - 98 oktanů 38.30 Kč 37.90 Kč 38.60 Kč 36.80 Kč 33.40 Kč 30.70 Kč
Motorová nafta 36.10 Kč 36.00 Kč 36.50 Kč 34.70 Kč 30.80 Kč 27.20 Kč
Pozn.: Pro zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platí jen spodní hranice stravného pro jednotlivé časové úseky, horní hranice stravného není omezena.

Sleva na dani - školkovné

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byla do zákona implementována nová sleva na dani. Jedná se o § 35bb - Sleva za umístění dítěte. Tato nová daňová sleva byla zavedena současně se zákonem o dětských skupinách.

Výše slevy

V daňovém přiznání lze uplatit uhrazené školkovné až do výše 8.500 Kč na každé dítě umístěné v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (dále jen souhrnně "školka"). Podmínkou je, že poplatník neuplatnil výdaje podle § 24 (pokud vede účetnictví) a vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Výše slevy se odvíjí od výše minimální mzdy platné na začátku příslušného roku - pro rok 2015 bude tedy sleva na školkovném činit 9.200 Kč.

Jak uplatnit slevu

Poplatník, který bude chtít uplatnit nárok na tuto slevu, bude potřebovat potvrzení školky o celkové výši zaplacené částky školkovného. Dále by potvrzení mělo obsahovat identifikační údaje školky a minimálně jméno dítěte, na které je uplatňována sleva; na závadu nebude datum narození dítěte.

Získané potvrzení pak poplatník - zaměstnanec předloží mzdové účtárně v rámci ročního zúčtování záloh na daň. Poplatník - podnikatel uplatní slevu na dani ve svém daňovém přiznání podávaném v termínu do 1. dubna 2015. Můžeme Vám zajistit odklad zpracování a podání daňového přiznání a úhrady daně až do 1. července 2015 - pro bližší informace nás můžete kontaktovat formulářem ve spodní části této stránky.

Sleva a bonus

Poplatník, který dříve uplatňoval slevu na vyživované děti tak může zavedením nové slevy dosáhnout nově na daňový bonus. Zavedení nové slevy bude zvlášť výhodné pro rodiny, ve kterých pracují oba rodiče a ze svého příjmu odvádějí, i přes uplatnění rozličných slev, daň z příjmů. Je tak potřeba posoudit, u kterého z rodičů uplatnit novu slevu.

V případě zájmu je možné provést na základě dodaných podkladů optimalizaci Vašeho daňového zatížení.

 

Zahraniční stravné 2015

Dne 13. listopadu 2014 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 242/2014 Sb., která stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014.

 

Země Měna Zahraniční stravné 2015 Zahraniční stravné 2014 Zahraniční stravné 2013 Zahraniční stravné 2012 Zahraniční stravné 2011 Zahraniční stravné 2010
Číslo vyhlášky ve Sbírce zákonů: 242/2014 Sb. 354/2013 Sb. 392/2012 Sb. 379/2011 Sb. 350/2010 Sb. 459/2009 Sb.
Austrálie a Oceánie USD 50 50 50 50 50 50
Belgie EUR 45 45 45 45 45 45
Bělorusko EUR 45 45 45 45 45 45
Bulharsko EUR 35 35 35 35 35 35
Černá Hora EUR 35 35 35 40 40 40
Dánsko EUR 50 50 50 50 50 50
Finsko EUR 45 45 45 45 45 45
Francie EUR 45 45 45 45 45 45
Chorvatsko EUR 35 35 35 40 40 40
Irsko EUR 45 45 45 50 50 45
Itálie EUR 45 45 45 45 45 45
Japonsko USD 65 65 65 65 65 65
Kanada USD 45 45 45 45 45 45
Kypr EUR 40 40 40 40 40 40
Lichtenštejnsko EUR 45 45 45 45 45 45
Litva EUR 40 40 40 40 40 40
Lotyšsko EUR 40 40 40 40 40 40
Lucembursko EUR 45 45 45 45 45 45
Maďarsko EUR 35 35 35 35 35 35
Malta EUR 45 45 45 45 45 45
Německo EUR 45 45 45 45 45 45
Norsko EUR 55 55 55 55 55 55
Polsko EUR 35 35 35 35 35 35
Portugalsko a Azory EUR 40 40 40 40 40 40
Rakousko EUR 45 45 45 45 45 45
Rumunsko EUR 35 35 35 35 35 35
Rusko EUR 45 45 45 45 45 45
Řecko EUR 40 40 40 40 40 40
Slovensko EUR 35 35 35 30 30 30
Slovinsko EUR 35 35 35 35 35 35
Španělsko EUR 40 40 40 40 40 40
Švédsko EUR 50 50 50 50 50 50
Švýcarsko CHF 75 75 75 75 75 75
Turecko EUR 40 40 40 40 40 40
Ukrajina EUR 45 45 45 45 45 45
USA USD 50 50 50 50 50 50
Velká Británie GBP 40 40 40 40 40 40

Společné zasedání Sekce daň z příjmů právnických osob a Sekce daň z příjmů fyzických osob

Společné zasedání Sekce daň z příjmů právnických osob a Sekce daň z příjmů fyzických osobdne 29. května 2014

Hosty mimo jiné byli

Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí

Ing. Stanislav Špringl – vedoucí odboru daně z příjmů MF

Mgr. Ing. Radim Bláha - vedoucí odboru daně z příjmů GFŘ

doc. JUDr. Radim Boháč, zástupce ředitele odboru Daňové legislativy MF a vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa

Ing. Mgr. Stanislav Kouba a další pracovníci oddělení daně z příjmů na GFŘ a MF

Program jednání:

Objasnění některých sporných bodů v novele a v připomínkách KDP ČR a k diskuzi k těmto sporným bodům, jak se zástupci MF a GFŘ, tak mezi členy obou sekcí. Na základě tohoto jednání byly připomínky upraveny a rozšířeny s tím, že v připomínkách byly ponechány i ty, u kterých zřejmě na základě předběžného jednání nedojde ke shodě mezi KDP ČR a MF.

Zasedání Sekce daň z příjmů právnických osob

 • Příspěvky na Koordinační výbor

 • Problematika zatřídění kogeneračních jednotek pro účely daně z příjmů

 • Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů

 • Zahrnutí příslušenství do příjmů z úhrad pohledávek pro účely § 24 odst. 14 zákona o daních z příjmů

 • Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - přechodné ustanovení

 • Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech

 • Nově připravované příspěvky

 • Výklad pojmu „svěřenský fond“ ve vztahu k zahraničním srovnatelným jednotkám

 • Vymezení stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách podle § 38na odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů

 • Problematika výplaty ostatních kapitálových fondů

 • Problémy v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2014

 • fyzické osoby: § 3 odst. 4 písm. j), § 4 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 1 písm. u), zdanění úroků ze složené jistoty, § 10 odst. 4 + § 10 odst. 1 písm. b)

 • podíl na zisku a cenné papíry: zálohy na podíl na zisku, podíl na zisku připadající na vlastní akcie (§ 309 odst. 2 ZOK), možnost výplaty podílu na zisku jiným osobám než společníkům (§ 34 odst. 1 ZOK a § 417 odst. 3 ZOK), nepeněžitý podíl na zisku (§ 348 odst. 2 ZOK a § 161 odst. 1 ZOK), nepojmenované cenné papíry, osvobození § 4 odst. 1 písm. w) vs. § 10 odst. 3 písm. c), § 19 odst. 11

 • majetek: § 26 odst. 2 a § 3 – definice stavby a dočasné stavby; právo stavby - Posuzování na straně stavebníka a posuzování na straně vlastníka pozemku, § 26 odst. 2 písm. b) ZDP, § 33 ZDP, definice součásti věci (§ 505 NOZ) a příslušenství věci (§ 510 NOZ)

 • pohledávky a závazky: závdavek (§ 1807 a § 1808 NOZ), nová metoda umořování pohledávek (§ 8a ZOR + čl. IV bod 3 novely)

 • základ daně: § 23 odst. 7, dary společníka do společnosti,

 • implementace daně dědické a darovací pod daň z příjmů: 25 odst. 1 písm. i) ZDP, § 25 odst. 1 písm. zq) ZDP x § 10 odst. 5 ZDP + Čl. II body 15 a 16 novely, Aplikace § 25 odst. 1 písm. t) ZDP

 • kapitálové dovybavení

 • daňová uznatelnost členských příspěvků

 • odstupné za převod zákaznické základny (§ 2315 NOZ)

 • opravy v případě výpůjčky (§ 2199 odst. 1 NOZ)

 • daňová uznatelnost daně z nabytí nemovité věci (§ 24 odst. 2 písm. ch) ZDP)

 • otázka určení času (§ 601 a § 602 NOZ)

 • odměny členů statutárních orgánů


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací